بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/28
کل خالص ارزش دارائی ها 238,308,673,955 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,451,761 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,451,761 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,470,659 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 97,199

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان شهر

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/07/29

مدیر صندوق:

تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)

مدیر ثبت:

تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

يحيي پرواني، احمد كوچكي، عظيم ثابت

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

نمودار‌ها