جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 92,529 49.5 456,897 55.12 522,271 56.82 507,723 56.36
اوراق مشارکت 72,585 38.83 180,707 21.8 179,338 19.51 161,855 17.97
سپرده بانکی 25,830 13.82 165,021 19.91 192,406 20.93 208,822 23.18
وجه نقد 140 0.08 9 0 12 0 31 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -4,145 -2.22 26,230 3.16 25,113 2.73 22,446 2.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 49,577 26.52 198,719 23.97 217,095 23.62 207,383 23.02