بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 72,872 47.62 321,525 49.57 344,675 50.99 395,191 57
اوراق مشارکت 66,561 43.49 202,040 31.15 168,538 24.93 170,045 24.52
سپرده بانکی 19,286 12.6 115,356 17.78 147,814 21.87 113,262 16.34
وجه نقد 148 0.1 13 0 12 0 1 0
سایر دارایی ها -5,825 -3.81 9,751 1.5 14,986 2.22 14,868 2.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 41,615 27.19 154,289 23.78 157,723 23.33 157,041 22.65