بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 57,809 47.68 175,418 40.09 185,497 40.54 229,937 43.91
اوراق مشارکت 55,182 45.52 219,935 50.27 216,280 47.27 196,495 37.52
سپرده بانکی 14,891 12.28 32,573 7.45 46,594 10.18 91,267 17.43
وجه نقد 157 0.13 8 0 8 0 6 0
سایر دارایی ها -6,803 -5.61 9,577 2.19 9,179 2.01 5,990 1.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,340 28.32 128,672 29.41 122,378 26.75 135,929 25.96