بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 53,860 48.65 159,174 43.48 177,955 38.96 181,877 39.47
اوراق مشارکت 38,257 34.56 156,275 42.69 210,614 46.11 252,335 54.76
سپرده بانکی 14,526 13.12 37,308 10.19 58,045 12.71 16,466 3.57
وجه نقد 162 0.15 10 0 10 0 6 0
سایر دارایی ها 3,894 3.52 13,285 3.63 10,166 2.23 10,132 2.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 31,271 28.25 121,681 33.24 141,828 31.05 140,680 30.53