بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 65,962 47.33 254,206 45.53 288,381 49.16 319,457 48.53
اوراق مشارکت 63,847 45.81 263,438 47.19 244,102 41.61 246,136 37.39
سپرده بانکی 15,700 11.26 35,039 6.28 48,344 8.24 86,581 13.15
وجه نقد 151 0.11 13 0 16 0 31 0
سایر دارایی ها -6,290 -4.51 5,570 1 5,742 0.98 6,090 0.93
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 38,623 27.71 137,640 24.65 146,888 25.04 157,779 23.97